Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

       KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

EMİN İŞ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra kısaca “EMİN İŞ YAPI” olarak anılacaktır.) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 3. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendine göre bu aydınlatma metninde yer verilen kişisel veriler için “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Bu Aydınlatma Metni, EMİN İŞ YAPI’ in ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak isteyen ya da EMİN İŞ YAPI’ in ürün/hizmet sunmuş olduğu kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, öneri ve tavsiyelerinin EMİN İŞ YAPI’ e iletilmesi süreçleri için kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Değerli müşterilerimiz, bu Aydınlatma Metni’nde; işlenen kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve EMİN İŞ YAPI ile iletişime geçilebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. 

EMİN İŞ YAPI, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek, muhafazasını sağlamak ve mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, öncelikle Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, EMİN İŞ YAPI tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca aşağıda yazılı olan ilkeler doğrultusunda işlenir:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Değerli müşterilerimiz; EMİN İŞ YAPI tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik: Ad, Soyad
 • İletişim: Telefon Numarası, E-posta
 • Müşteri İşlem: Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Şikâyet Bilgisi, Talebinize Konu Olan Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz
 • Pazarlama: Kişinin Alışkanlıkları, Beğeniler, Hedefleme Bilgileri, Müşteri Memnuniyet Bilgisi,

İnternet sitemizde yer alan iletişim kanalları vasıtasıyla EMİN İŞ YAPI ile iletişim kurmanız halinde öncelikli olarak ad, soyad, e-posta, telefon numarası, talebinize konu genel ya da özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Ancak, taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla yazılı ya da sözlü iletişim kanallarıyla doğrudan sizlerden ya da sistemlerimizde mevcut olan ve daha önce EMİN İŞ YAPI tarafından toplanmış olan yukarıda yazılı kişisel verileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda yazılı olan kişisel verileriniz KVK Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve KVK Kanunu m. 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonların alınması, EMİN İŞ YAPI’ ya iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması, EMİN İŞ YAPI ürün ve hizmetlerin bağlılığın arttırılması, hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu kapsamda tedarik zincirinin oluşturulması, geriye dönük hizmet kalitesinin takibi, veri yedekleme ve depolama amaçlarıyla işlenebilecektir.
 • Sözleşme Süreçleri: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(c) hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası hukuki sebebine dayalı olarak; sözleşme ilişkisinin kurulması, tekliflerin iletilmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, EMİN İŞ YAPI’nın tarafı olduğu sözleşmelerin kurulması ya da ifası, EMİN İŞ YAPI ürün ve hizmetleri kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile talep, teklif, satış, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. EMİN İŞ YAPI ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz öncelikle, iletmiş olduğunuz taleplerinizin karşılanması kapsamında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla işlenecektir.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2 (a) hükmünde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve KVK Kanunu m. 5/2 (ç) hükmünde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebe dayalı olarak Kişisel Verileri Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak EMİN İŞ YAPI’ nın tabi olduğu yasal yükümlülüklerin yerine gerektirilmesi, bilgi güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki ticari ilişkinin güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenebilir.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Kişisel verileriniz, KVK Kanunu m. 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayalı olarak işlemlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirildiğini ve yasal yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenir ve ilgili yasal merciler ile paylaşılabilir.
 • Talep Konusu Genel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi: EMİN İŞ YAPI’ in internet sitesinde yer alan açıklama alanlarında öncelikli olarak talebiniz doğrultusunda kişisel verilerinizi paylaşmanızı rica ederiz. Talebinizi aşar nitelikte bir veri paylaşmanız halinde bu veriler EMİN İŞ YAPI tarafından imha edilecektir. Talebinizin konusu, özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiriyor ise KVK Kanunu m. 6/2’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine bağlı olarak özel nitelikli kişisel verileriniz işlenecektir.
 • Pazarlama/Reklam: EMİN İŞ YAPI, kişisel verilerinizi açık rıza vermeniz halinde, KVK Kanunu m. 5/1’de belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, ürün ve hizmetlerimizin reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, potansiyel müşteri kaydı oluşturmak, kampanya ve fırsatlardan sizleri haberdar etmek, kampanya ziyaretleri gerçekleştirmek, profilleme, hedefleme ve reklam faaliyetleri yürütmek, geçmiş tercihlerinize ve beğenilerinize en uygun teklifleri sizlere sunmak, ürün ve hizmetlerin sunulması kapsamında iletişim kurmak amaçlarıyla işlenebilir. Kişisel verileriniz, pazarlama faaliyetlerine onay vermediğiniz ya da onayınızı geri aldığınız durumlarda söz konusu amaçlarla işlenmeyecektir.
 • Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi: EMİN İŞ YAPI, kişisel verilerinizi fiziksel veya dijital kanallardan elde ettiği ticari elektronik ileti onayı ile KVK Kanunu 5/1 hükmünde belirtilen açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak, EMİN İŞ YAPI’ in ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, iletişim, reklam, pazarlama, satış, anket, kampanya içerikli; doğum günü, milli ve dini bayram, yeni yıl vb. özel gün kutlama içerikli, ticari elektronik ileti gönderilmesi (SMS, E-posta, Telefon ile Arama vb.) gibi amaçlarla işleyebilir. Kişisel verileriniz, ticari iletişim izni geçerli olduğu sürece ve izin geri alındıktan sonra mevzuatta öngörülen ve makul sürelerle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

EMİN İŞ YAPI, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sizlere sunduğu hizmetler ve bu aydınlatma metninde ifade edilen veri işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında kişisel verilerinizi öncelikli olarak internet sitesinde yer alan iletişim formları vasıtasıyla toplamakta ve işlemektedir.

Bununla birlikte, taleplerinizin karşılanması ve hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla aşağıda yazılı olan kanallar vasıtasıyla toplanmış kişisel verileriniz de işlenebilir:

 • E-posta, sözlü iletişim, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanan kişisel veriler. 
 • Kişisel verilerinizin kaydedildiği ve saklandığı elektronik depolama alanları, yazılım ve programlar, muhasebe programları.
 • Sosyal medya, müşteri görüşmeleri, SMS kanalları, iş ortağı firmalar üzerinden sözlü, yazılı ve elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanan kişisel veriler.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerinizi burada açıklanan haller veya kişisel verilerin toplandığı zamanda başka şekilde belirtilen durumlar dışında üçüncü kişilere verilmez, ifşa edilmez, satılmaz veya başka bir şekilde paylaşılmaz.

Toplanan kişisel verileriniz, tabi olduğumuz mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir. Kişisel verilerinizi, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak amacıyla veya meşru menfaatlerimize uygun olduğu takdirde veya internet sitemizin Kullanım Koşullarını sizinle veya şirketinizle yapılmış diğer ilgili sözleşmeleri yürütmek ya da uygulamak için emniyet yetkilileri, düzenleyici kurumlar ve profesyonel danışmanlarımız gibi seçilmiş üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve reklam, pazarlama faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında tarafınızdan alınan izinlerin, telefon numarası veya e-posta adresi, izin tarihi, iletişim kanalı, alıcı tipi ve izin kaynağı bilgilerinin İleti Yönetim Sistemi’ne kaydı gerekmektedir. Bu sebeple kişisel verileriniz kayıt işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet alınan tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza aktarabiliriz. İYS ile ilgili detaylı bilgi almak için https://iys.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bilgilerinizi yalnızca bu koşullar altında, hizmet sağlayıcılarımızın bizim için belirli bir hizmeti yerine getirmesi için gerekli olması halinde paylaşacağız. Bu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi başka herhangi bir amaçla saklama veya kullanma yetkisine sahip değildir ve kişisel verilerinizi her zaman güvenli ve gizli tutma yükümlülüğü altında olacaklardır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarından birine dayalı olarak ve KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun şekilde, özellikle ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca, KVK Kanunu’nun 7. maddesine göre düzenlenen Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen süreler dikkate alınarak saklanır ve imha süresi içinde imha edilir.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak EMİN İŞ YAPI’ e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yazılı veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm) düzenlenen yöntemlerle EMİN İŞ YAPI’ e iletmeniz durumunda EMİN İŞ YAPI, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, EMİN İŞ YAPI tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

İletişim Bilgilerimiz

 EMİN İŞ YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adres: ORUÇGAZİ MAHALLESİ BİRGİ SOKAK NO:24 KARESİ / BALIKESİR

Telefon: 0266 245 60 02

E-Mail: eminisyapi@gmail.com

 

 

İNDİR